Home » Anunț angajare muncitor întreținere

Anunț angajare muncitor întreținere

Nr.1429 / 27.09.2017

ANUNT CONCURS

          Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie anunta scoaterea la concurs a urmatoarelor  posturi contractuale vacante de executie pe perioada nedeterminata:

– Muncitor intretinere – 2 posturi.

          Concursul se va desfasura in conformitate cu Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice : Anexa la H.G. 286/2011, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare  prevazute  in H.G. 1027/2014.

1.Conditiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute de art.3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare  in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile  ulterioare :

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si are domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 2. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;

d ) are capacitate deplina de exercitiu ;

e ) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f ) indeplineste conditiile de studii si dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice, potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g ) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Conditii specifice de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor intretinere – 2 posturi, in cadrul compartimentului tehnic administrativ:

 

 • Absolvent cu diploma al scolii profesionale, cu calificare in unul din domeniile : mecanic, electric, electrotehnic, constructii civile ;
 • Absolvent de liceu, cu atestat profesional in domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, constructii civile, cu/fara diploma de bacalaureat;
 • Deprinderi si abilitati practice in mentenanta instalatiilor de apa curenta, tehnico-sanitare si de gaze naturale;
 • Deprinderi si abilitati practice in exploatarea instalatiilor de incalzire centrala prin cazane de capacitate mica si medie, alimentate cu gaze ;
 • Deprinderi si abilitati practice in executarea lucrarilor de zugraveli, vopsitorii si reparatii in constructii ;
 • Deprinderi si abilitati practice in mentenanta instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune;
 • Deprinderi si abilitati practice pentru executarea lucrarilor de lacatuserie ;
 • Vechimea in specialitatea studiilor absolvite : minim 5 ani.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs, care va contine urmatoarele documente :

 

 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz.
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului, solicitate de autoritatea sau institutia publica.
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie.
 5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
 6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
 7. Curriculum Vitae, model European.

 

Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard  stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute la punctele 2-4 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor. Dosarul trebuie sa cuprinda toate documentele in ordinea enumerate mai sus.

In cazul documentului prevazut la punctul 5, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa  dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

 

 1. Bibliografia pentru concursul de ocupare a unui post contractual vacant de muncitor intretinere – 2 posturi – in cadrul Serviciului Tehnic Administrativ :

 

 1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ; Cap. IV – Obligatiile lucratorilor ;
 2. Legea nr. 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice ;
 3. Legea nr. 53/2003 actualizata: Codul muncii ,, Raspunderea disciplinara”
 4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
 5. Florescu : ,,Cartea instalatorului de retele de apa si canalizare “ Editura tehnica, Bucuresti, 1976.
 6. Vintila: ,, Instalatii tehnico-sanitare si de gaze “.
 7. Dina : ,, Instalatii de incalzire, sanitare si gaze “ ( Exploatare , Intretinere, Reparatii ), Editura tehnica, Bucuresti , 1974.
 8. Ursea : ,, Ghid practic pentru electricieni “ , Editura Tehnica, 2004.
 9. Iordan : ,, Cartea lacatusului “.
 10. Marginean : ,, Utilajul si tehnologia meseriei “ E.D.P. Bucuresti, 1995

 

 1. Calendarul de desfasurare a concursului :

          Dosarele de inscriere  la concurs se depun la sediul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto –  Baia Sprie , pana la data de : 20.10.2017 , ora 14.00

          In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs in termen de maxim 10 zile  lucratoare de la data afisarii anuntului pentru   ocuparea postului contractual vacant de executie.

          Proba scrisa : 20.11.2017, ora 9.00

          Proba interviu : 27.11.2017, ora 9.00

 1. Desfasurarea concursului :

 

          Concursul consta in parcurgerea a trei etape, dupa cum urmeaza :

 1. Selectia dosarelor – admis/respins ;
 2. Proba scrisa – Test grila – punctajul maxim este de 100 puncte ;
 • Proba interviu – Test oral – punctajul maxim este de 100 puncte .
 • Sunt declarati admisi la proba scrisa , candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte ;
 • Sunt declarati admisi la proba interviu, candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte ;
 • Punctajul final al candidatului se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu ;
 • Se pot prezenta la urmatoarea etapa , numai candidatii declarati admisi la proba precedenta ;
 • Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acest post, cu conditia ca acesta sa fi obtinut punctajul minim necesar ( 50 puncte ).

 

Graficul de desfasurare a concursului

 

(09.10-20.10) 2017

Orele : 9.00 – 14.00

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unitatii scolare

Sediul CTTA Baia Sprie

Secretariat

(23.10-26.10) 2017 Selectia dosarelor depuse

Sediul CTTA Baia Sprie

26.10.2017

Ora : 12.00

Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor depuse

Sediul CTTA Baia Sprie

26.10.2017

Orele : 12.00-14.00

Depunerea contestatiilor in urma selectiei dosarelor

Sediul CTTA Baia Sprie

30.10.2017

Ora : 12.00

Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse

Sediul CTTA Baia Sprie

20.11.2017

    Orele : 9.00-12.00

Sustinerea probei scrise

Sediul CTTA Baia Sprie

22.11.2017

Ora : 12.00

Afisarea rezultatelor  probei scrise

Sediul CTTA Baia Sprie

22.11.2017

Orele : 12.00- 14.00

Depunerea contestatiilor in urma probei scrise

Sediul CTTA Baia Sprie

24.11.2017

Ora : 12.00

Afisarea rezultatelor in urma  contestatiilor depuse la proba scrisa

Sediul CTTA Baia Sprie

27.11.2017

Orele : 9.00- 14.00

Sustinerea probei interviu

Sediul CTTA Baia Sprie

28.11.2017

Ora : 12.00

Afisarea rezultatelor la proba interviu

Sediul CTTA Baia Sprie

28.11.2017

Orele : 12.00-14.00

Depunerea contestatiilor in urma sustinerii probei interviu

Sediul CTTA Baia Sprie

29.11.2017

Ora : 12.00

Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor depuse la proba interviu

Sediul CTTA Baia Sprie

30.11.2017

Ora : 14.00

Afisarea rezultatelor finale

Sediul CTTA Baia Sprie

 

 1. Comunicarea rezultatelor :

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data finalizarii probei.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, la proba scrisa sau la proba interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatului pentru fiecare etapa/proba in parte, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Comunicarea  rezultatelor la contestatiile depuse, se face prin afisare la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Maramures, precum si pe pagina de internet a unitatii scolare, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

In conformitate cu art. 32 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare :

(1). In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participarea la concurs, in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

(2). In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termebnului de depunere a contestatiilor.

     Rezultatele finale se afiseaza la sediul Colegiului Tehnic de Transporturi  Auto  Baia Sprie  si pe pagina proprie de internet, precum si la sediul  Inspectoratului Scolar Judetean  Maramures, in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 32, alin.(2) pentru ultima proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii ,, Admis “ sau ,, Respins .“ 

      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei din Baia Sprie , str. Aleea Minerilor, nr.1A, sau la telefon : 0262262355.

     Persoana de contact : ec. Barbos Elisabeta – secretarul comisiei de concurs.

 

Director,

Prof. Hitter Annamaria